Kiểu: Cờ tướng, 18/3/2024

80 nước, 8 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua