Kiểu: Cờ tướng, 21/3/2024

63 nước, 9 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết