Kiểu: Cờ tướng, 21/3/2024

122 nước, 14 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua