Kiểu: Cờ tướng, 21/3/2024

48 nước, 6 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết