Kiểu: Cờ tướng, 21/3/2024

80 nước, 8 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết