Kiểu: Cờ tướng, 21/3/2024

108 nước, 19 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết