Kiểu: Cờ tướng, 21/3/2024

53 nước, 6 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua