Kiểu: Cờ tướng, 21/3/2024

40 nước, 5 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết