Kiểu: Cờ tướng, 21/3/2024

34 nước, 4 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua