Kiểu: Cờ tướng, 21/3/2024

58 nước, 9 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ