Kiểu: Cờ tướng, 21/3/2024

69 nước, 12 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ