Kiểu: Cờ tướng, 21/3/2024

68 nước, 9 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua