Kiểu: Cờ tướng, 21/3/2024

43 nước, 4 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết