Kiểu: Cờ tướng, 21/3/2024

60 nước, 10 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ