Kiểu: Cờ tướng, 22/3/2024

52 nước, 4 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua