donkey6969 1405 +15
Coomlendi 1361 -15

Kiểu: Cờ úp, 22/3/2024

2 nước, 1 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ