Kiểu: Cờ tướng, 22/3/2024

184 nước, 16 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua