Kiểu: Cờ tướng, 22/3/2024

94 nước, 16 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết