Kiểu: Cờ tướng, 22/3/2024

54 nước, 13 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ