Simon.Sr 1380 +13
Coomlendi 1318 -13

Kiểu: Cờ úp, 23/3/2024

14 nước, 1 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ