Kiểu: Cờ tướng, 23/3/2024

109 nước, 23 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ