Kiểu: Cờ úp, 23/3/2024

86 nước, 7 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết