Coomlendi 1324 +16

Kiểu: Cờ úp, 23/3/2024

35 nước, 2 phút : 4 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua