Coomlendi 1340 -16

Kiểu: Cờ úp, 23/3/2024

95 nước, 9 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua