donkey6969 1414 +12
Coomlendi 1324 -12

Kiểu: Cờ úp, 23/3/2024

2 nước, 1 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ