Coomlendi 1312 -14
thaocaoboi 1354 +14

Kiểu: Cờ úp, 23/3/2024

59 nước, 4 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua