Drtuong 1232 +19
Coomlendi 1298 -19

Kiểu: Cờ úp, 23/3/2024

2 nước, 1 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ