Coomlendi 1279 +14
Chutuochd 1258 -14

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2024

56 nước, 5 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua