Chutuochd 1244 -14
Coomlendi 1293 +14

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2024

61 nước, 4 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết