Coomlendi 1307 +14
Chutuochd 1230 -14

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2024

40 nước, 2 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết