Chutuochd 1216 +18
Coomlendi 1321 -18

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2024

50 nước, 2 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết