Coomlendi 1283 -13

Kiểu: Cờ úp, 26/3/2024

70 nước, 3 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết