Coomlendi 1270 -13

Kiểu: Cờ úp, 26/3/2024

15 nước, 1 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ