Kiểu: Cờ úp, 28/3/2024

48 nước, 5 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết