Kiểu: Cờ úp, 28/3/2024

112 nước, 12 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết