Kiểu: Cờ úp, 28/3/2024

73 nước, 7 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết