Kiểu: Cờ úp, 28/3/2024

93 nước, 9 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua