Kiểu: Cờ úp, 28/3/2024

92 nước, 13 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua