Kiểu: Cờ úp, 28/3/2024

85 nước, 12 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết