Kiểu: Cờ úp, 28/3/2024

22 nước, 2 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ