Kiểu: Cờ úp, 28/3/2024

76 nước, 9 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ