Kiểu: Cờ úp, 28/3/2024

16 nước, 1 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ