Kiểu: Cờ úp, 28/3/2024

60 nước, 10 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ