Kiểu: Cờ úp, 28/3/2024

61 nước, 6 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết