Kiểu: Cờ úp, 28/3/2024

86 nước, 12 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua