Kiểu: Cờ úp, 28/3/2024

124 nước, 24 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết