Kiểu: Cờ úp, 28/3/2024

42 nước, 3 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết