Kiểu: Cờ úp, 29/3/2024

115 nước, 12 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ