Kiểu: Cờ úp, 29/3/2024

44 nước, 5 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết