Kiểu: Cờ úp, 29/3/2024

69 nước, 12 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết